Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 06/05/2014 και ώρα 14:00

5 Μαΐου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                                                                                 Ημερ. 02/05/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                                        Αρ.Πρωτ. 1441

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 06/05/2014 και ώρα 14:00,στο Δημοτικό Κατάστημα  ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1.      Διάθεση Πίστωσης  προϋπολογισμού 2014 για το έργο «Μικροκατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος στη θέση Αγία Μαρίνα και Νεκροταφείο ».
  2.      Διάθεση Πίστωσης  προϋπολογισμού 2014 για το έργο «Διαμόρφωση θέσης έδρασης μονάδας παραγωγής πόσιμου νερού στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος».
  3.      Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση για αντικαταστάσεις φωτιστικών σωμάτων , λαμπτήρων και ντουί σε κοινόχρηστο Δημοτικό φωτισμό
  4.      Διάθεση Πίστωσης για την κατανομή επιχορηγήσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Αντιπάρου
  5.      Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια Πολυμηχανήματος Inkjet A3 για την Τεχνική Υπηρεσία.
  6.      Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση για την επισκευή του σάρωθρου-σκούπα του Δήμου Αντιπάρου.
  7.      Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση για την συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και χλωριωτών  κεντρικής υδροδεξαμενής.
  8.      Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πιστώσεων προμηθειών Ο.Ε.2014

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ