Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Δευτέρα 20/08/2012 και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά .

16 Αυγούστου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                                  Ημερ. 14/08/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:3223

            ___

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Δευτέρα 20/08/2012  και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2012.

2. « Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Αντιπάρου για το έτος  

     2012».Έγκριση μελέτης , καθορισμός όρων & τρόπου δημοπράτησης και σύνθεσης  

     επιτροπής διαγωνισμού.

        Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ