Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, το Πέμπτη 12/07/2012 και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά .

9 Ιουλίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                                  Ημερ. 06/07/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                             Αρ.Πρωτ:2732

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, το Πέμπτη 12/07/2012  και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2012.

2. Ανάκληση της υπ΄αριθμόν 21/04-05-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

3.Έγκριση δέσμευσης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση για την αποκομιδή αντικειμένων και αδρανών υλικών. 

4. Υπογραφή σύμβασης με « Κοινοπραξία Ε/Γ Ο/Γ Αντίπαρος»

                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ