Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 25/02/2014 και ώρα 14:00,στο Δημοτικό Κατάστημα .

21 Φεβρουαρίου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                                     Ημερ. 21/02/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                                          Αρ.Πρωτ 577


  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 25/02/2014 και ώρα 14:00,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πιστώσεων προμηθειών Ο.Ε.2014

2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση για την αμοιβή    
    Του Δικαστικού επιμελητή   σύμφωνα με την ΑΔΣ 16/2014.

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση για την ετήσια 
    συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού 2014.
5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 
   υδραυλικών υλικών

6. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση για  
   ηλεκτρολογικές εργασίες (ΠΔ 28/980) στην περιοχή Κάστρου.

7. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση για  
   ηλεκτρολογικές εργασίες (ΠΔ 28/980) στη δεύτερη γεώτρηση του Αγίου Γεωργίου.

8. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση για  
   ηλεκτρολογικές εργασίες (ΠΔ 28/980) στη τρίτη γεώτρηση του Αγίου Γεωργίου.

9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας   
   ακρυλικών χρωμάτων.

                                               
Ο Δήμαρχος Αντιπάρου


                                                  ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ