15 Απριλίου, 2019
Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 22/04/2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :«Α) Έγκριση μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τo έργο «Αποκατάσταση οδού στη θέση «Γλυφά» της νήσου Αντιπάρου συνολικού προϋπ/σμού δαπάνης 230.00,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού για το εν λόγω έργο.

Γ) Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού.

Δ) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για την διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος