Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 27/28/29/30/31/32/33/34 2011

19 Απριλίου, 2011

ΘΕΜΑ: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την φανοποιεία και συντήρηση του απορριμματοφόρου MERCEDES»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 10.000,00 € συν ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.001 (με τροποποίηση της απόφασης 19/30-03-2011) για την συντήρηση του απορριμματοφόρου MERCEDES.

Αρ. Απόφασης 27/2011

ΘΕΜΑ: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για κατασκευή επιχρίσματος αποθήκης στο Σιφνέικο Γιαλό»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 544,96 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6262.006 για την κατασκευή επιχρίσματος της αποθήκης στο Σιφνέικο.

Αρ. Απόφασης 28/2011

ΘΕΜΑ: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για ξυλουργικές εργασίες και εργασίες συντήρησης στις αποθήκες του Δήμου Αντιπάρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 2.422,08 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6262.006 για την συντήρηση των αποθηκών του Δήμου στην αποθήκη του Σιφνέικου και του Σφαγείου.

Αρ. Απόφασης 29/2011

ΘΕΜΑ: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την σύσταση Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αντιπάρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 15.000 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.002 για την σύσταση Λιμενικού Ταμείου Αντιπάρου.

Αρ. Απόφασης 30/2011

ΘΕΜΑ: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση εργασιών απεντόμωσης και απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 20.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6277.001 (τροποποίηση της απόφασης 17/2011) για τηνανάθεση εργασιών απεντόμωσης και απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων.

Αρ. Απόφασης 31/2011

ΘΕΜΑ: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πιστοποίηση του Δήμου ως τελικός αποδέκτης σύμφωνα με το 1429»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 15.000 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6824.004 για πιστοποίηση του Δήμου ως τελικός αποδέκτης σύμφωνα με το 1429.

Αρ. Απόφασης 32/2011

ΘΕΜΑ: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για ενοικίαση μηχανήματος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 4.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35-6263 για την ενοικίαση μηχανήματος υδροφόρου οχήματος.

Αρ. Απόφασης 33/2011

ΘΕΜΑ: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για ανάθεση τεχνικής υποστήριξης της μηχανογράφησης και ηλεκτρονικών συστημάτων του Δήμου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 4.176 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6261 για την σύνδεση (καλωδίωση) του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΗΣ.

Αρ. Απόφασης 34/2011