Συνεδρίαση 3/2011- Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

5 Απριλίου, 2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η δαπάνη για την προμήθεια σκαπτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την δενδροφύτευση που οργανώνει ο Δήμος. (15 μεγάλες τσάπες και 25 μικρές)

Σχετικός κωδικός πίστωσης 30-6662.002 ¨Δομικά Υλικά¨ με το ποσό των 209,00 €

Αρ. Απόφασης 07/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:

Α/ΑΚ.Α.Ε.Περιγραφή δαπάνηςΠοσό πίστωσης σε €
 -8111.002Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού)300.00
 -8113.001Τέλη κινητής τηλεφωνίας200.00
 -8113.002Ταχυδρομικά τέλη20.00
 -8113.005Μεταφορές εν γένει2500.00
 -8113.008Ηλεκτρολογικές εργασίες πάγιων εγκ/σεων3.000.00
 -8113.014Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων1500.00
 -8113.019Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων1000.00
 -8113.020Προμήθεια ειδών καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού1500.00
 -8113.021Προμήθεια πομόνων και Υδραυλικά είδη2000.00
 -8115Διάφορα έξοδα500.00
 -8116.002Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων1500,00
 -8116.005Προμήθεια καυσίμων λοιπων Δημοτ. Οχημάτων2000,00
 -8116.006Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων500,00
 -8116.010Προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού1700,00
 -8116.011Δομικά υλικά για συντηρήσεις – επισκευές λοιπών εγκαταστάσεων7000,00
 -8116.016Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης3500,00
 -8117.002Προαιρετικές εισφορές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων6500,00
 -8117.003Δημοσίευση προκηρύξεων800,00
 -8117.005Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων500,00
 -8121.011Παραλιακή οδού μετά κόμβου123210,56
 -8122.001Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Κάμπος6728,00
 -8122.002Βελτίωση Περίφραξης του πρώην ΧΑΔΑ4.918,82
 -8123.Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες2500,00

Αρ. Απόφασης 08/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:

Α/ΑΚ.Α.Ε.Περιγραφή δαπάνηςΠοσό πίστωσης σε €
 00-6121.001Αντιμισθία Δημάρχου42200,00
 00-6121.002Αντιμισθία Δημοτικών συμβούλων15000,00
 00-6121.003Αντιμισθία Αντιδημάρχου25300,00
 00-6123.001Έξοδα κίνησης Δημάρχου και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου2000,00
 00-6123.002Έξοδα κίνησης Δημοτικών συμβούλων2000,00
 00-6123.003Έξοδα κίνησης Τρίτων200,00
 00-6221Ταχυδρομικά τέλη3500,00
 00-6222Τηλεφωνικά τέλη3000,00
 00-6223Κινητή τηλεφωνία1200,00
 00-6515Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών1500,00
 00-6711Απόδοση σε σχολικές επιτροπές9993,25
 10-6012.001Υπερωριακή απασχόληση Ληξιάρχου3000,00
 10-6012.002Υπερωριακή απασχόληση Πρακτικογράφου2500,00
 10-6611Προμήθεια βιβλίων500,00
 10-6612Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου2500,00
 10-6613Προμήθεια εντύπων ,υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων4000,00
 10-6614Λοιπές προμήθειες γραφείου2500,00
 10-6694Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων είδη παντοπωλείου1000,00
 20-6117Προμήθεια γάλακτος2500,00
 20-6414Μεταφορές εν γένει18000,00
 20-6634.004Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού1700,00
 20-6434.005Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού4000,00
 20-6635Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας500,00
 20-6641Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δημ.οχημάτων18000,00
 20-6644.001Προμήθεια καυσίμων για μηχανήματα100,00
 25-6112Αμοιβές τεχνικών3000,00
 25-6262.001Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων11000,00
 25-6262.002Συντήρηση και επισκευή και λειτουργία δικτύου ύδρευσης8000,00
 30-6662.002Δομικά υλικά για συντηρήσεων και επισκευές6000,00
 00-6434.001Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων2500,00

Αρ. Απόφασης 09/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Αντιπάρου για την εφαρμογή του προγράμματος ΕΑΠ.

Αρ. Απόφασης 10/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η σύσταση επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης , η σύνταξη καταστατικού κανονισμού λειτουργίας και η εκπόνηση BusinessPlan.

Σχετικός κωδικός πίστωσης 25-7413.001 με το ποσό των 20.000 €

Αρ. Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η σύσταση Κοινωφελούς δημοτικήςεπιχείρησης με την επωνυμία ¨Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου¨, η σύνταξη καταστατικού κανονισμού λειτουργίας και η εκπόνηση BusinessPlan.

Σχετικός κωδικός πίστωσης 00-6141 με το ποσό των 10.000 €

Αρ. Απόφασης 12/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες.

Σχετικός κωδικός πίστωσης 00-6451 με το ποσό των 1.000 €

Αρ. Απόφασης 13/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει ποσό των 705,25 € σε βάρος του Κ.Α. -8117.003 για την δαπάνη της δημοσίευσης στο BCC.

Αρ. Απόφασης 14/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 15.300 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6262.005 για την δαπάνη ανάθεσης εργασιών καθαριότητας ρεμάτων.

Αρ. Απόφασης 15/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 40.000 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7326.002 για την δαπάνη ανάθεσης κατασκευής 10 ξύλινων, σκεπαστών στάσεων λεωφορείων.

Αρ. Απόφασης 16/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 10.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35-6633.001 για την δαπάνη ανάθεσης απεντόμωσης και μυοκτονίαςδημοτικών και κοινόχρηστων χώρων.

Αρ. Απόφασης 17/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 10.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.001 για την προμήθεια χημικών υλικών καθαριότητας δημοτικών οχημάτων.

Αρ. Απόφασης 18/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 4.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.001 για την φανοποιεία και συντήρηση των δημοτικών οχημάτων.

Αρ. Απόφασης 19/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 4.814 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.036 για την ανάθεση στο χωματουργό Καλάργυρο Ιωάννη των συντηρήσεων των χωματόδρομων.

Αρ. Απόφασης 20/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.516,12 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6262.006 για την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις αποθήκες του Δήμου,.

Αρ. Απόφασης 20/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.733,69 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6262 για την κατασκευή γύψινου χωρίσματος στο γραφείο του Δημάρχου.

Αρ. Απόφασης 22/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.150 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6452 για την συνδρομή στην εταιρεία Δήμος ΝΕΤ.

Αρ. Απόφασης 23/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.218 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.001 για την επισκευή του κινητήρα της αντλίας LOWARA.

Αρ. Απόφασης 24/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.590 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7131.001 για την προμήθεια μηχανήματος Ε.Λ.Τ.Α..

Αρ. Απόφασης 25/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 258,20 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7131.001 για την προμήθεια δύο καταστροφέων εγγράφων.

Αρ. Απόφασης 26/2011