Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση» ΚΕΔΑ

23 Μαΐου, 2019

Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

Την Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 10:30 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο

Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ.

ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω άμεσης πληρωμής πάγιων λογαριασμών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ