Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

11 Απριλίου, 2019

Θέμα : «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση»

Την Δευτέρα 15/04/2019 και ώρα 18:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο

Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ.

ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για έκτακτες και κατεπείγουσες

ανάγκες σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικα

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

2. Έγκριση Δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση

του Σπηλαίου Αντιπάρου

3. Έγκριση Δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια

καυσίμων για το υπηρεσιακό όχημα της Κ.Ε.Δ.Α.

4. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ