Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου

2 Απριλίου, 2019

Την Τετάρτη 03/04/2019 και ώρα 13:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το αίτημα της Nathalie Zwimpfer

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς προς την Κ.Ε.Δ.Α.

3. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 09/2019 απόφασης ΔΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 033/2019 (Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για φορολογική-συμβουλευτική υποστήριξη για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας της Κ.Ε.Δ.Α)

4. Επαναπροσδιορισμός θέματος: Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για φορολογική-συμβουλευτική υποστήριξη για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας της Κ.Ε.Δ.Α

5. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού με τίτλο «Δημόσια Λογιστική»

6. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενημερωτικών εντύπων

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω άμεσης διεκπεραίωσης θεμάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Κ.Ε.Δ.Α. και απάντηση στο κατεπείγων αίτημα ιδιώτη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ