ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ συνεδρίαση ΚΕΔΑ

10 Δεκεμβρίου, 2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Την Δευτέρα 10/12/2018 και ώρα 17:00 στο γραφείο της ΚΕΔΑ, στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Β Έγκριση δαπανών και τεχνικών προδιαγραφών για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Έγκριση Δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη, λόγω άμεσης κάλυψης αναγκών για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή και πληρωμή λογαριασμών

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ