Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

1 Αυγούστου, 2018

Θέμα «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Τρίτη 07/08/2018 και ώρα 17:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών

Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων

Συγκρότηση επιτροπής προσλήψεων

Ορισμός οικονομικού διαχειριστή και ταμεία

Ορισμός διαχειριστή για το ηλεκτρονικό μητρώο

Συμπληρωματική απόφαση, για την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διάρκειας 2 μηνών

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ