Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

9 Ιουλίου, 2018

Την Πέμπτη 12/07/2018 και ώρα 20:30 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Έγκριση δαπανών για το πανηγύρι της Αγ. Μαρίνας

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια αναλώσιμων ειδών

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για προμήθεια  χαρτικών ειδών και ειδών καθαριότητας

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια τρίπτυχων εντύπων για το Σπήλαιο

Ορισμός διαχειριστή για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα «Διαύγεια»

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διάρκειας 2 μηνών

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                          ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ