ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ.Ε.Δ.Α

25 Αυγούστου, 2017

Τη Δευτέρα 28/08/2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο

Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ

43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

2. Λύση Σύμβασης λογιστή

3. Ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών

4. Αίτημα για τέλεση μυστηρίου στο Σπηλαίου Αντιπάρου

5. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ