Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κ.Ε.Δ.Α.

3 Δεκεμβρίου, 2014

Αντίπαρος, 03/12/2014                                                       Αρ. Πρωτ.     296                                                                            

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

  1.      Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ