Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 31-10-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα .

30 Οκτωβρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                           Ημερ. 25-10-2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                          Αρ.Πρωτ: 4009
           Τ.Κ 84007
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 31-10-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1). Ορθή επανάληψη της υπ αριθ. 107/22-10-2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

2) Έγκριση Ο.Π.Δ.(Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) οικονομικού έτους 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ