Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 23/08/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά .

19 Αυγούστου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                Ημερ. 19/08/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 3663

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 23/08/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης.
  1. Λήψη απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου για τη διερεύνηση λύσης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου και έναρξη διαδικασιών σύστασης Λιμενικού Ταμείου Αντιπάρου.                                                                                                                      
  2. Σύσταση επιτροπής και ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών , σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010.
  1. Αιτήματα κατοίκων για επέκταση κοινόχρηστου φωτισμού.
  1. Έξοδα μετακίνησης Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ