ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

26 Ιουλίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 29 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

Έγκριση απολογισμού δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2021

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης