ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

26 Ιουλίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 29 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

2. Διοικητική υποστήριξη (ή μη) σε θέματα πολεοδομίας και υπηρεσίας Δόμησης από το Δήμο Πάρου

3. Αίτημα ΔΕΔΗΕ για χορήγηση άδειας εκσκαφής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης