ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

26 Ιουλίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις29Ιουνίου2022, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 8.00 μμ,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση ΑΟΕσχετικά με 1η τροποποίηση ΟΠΔ  για το έτος 2022

2. Επικύρωση ΑΟΕσχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022

3. Επικύρωση ΑΟΕσχετικά με έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2022

4. Λήψηαπόφασης σχετικά με αναστολή εκτέλεσης συγκεκριμένων οικοδομικών εργασιών κατά τουςμήνεςΙούλιο και Αύγουστο

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της “Κούρος” ΑΕ για τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός ΘΖΛ στη θαλάσσια περιοχή “Κέδρος”

6. Αίτημα εκ μέρουςεταιρείαςκινητήςτηλεφωνίας

7. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης