ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

17 Δεκεμβρίου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Αντιπάρου, στις 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για

συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση Βεβαίωσης Χωροθέτησης Μονάδας Προσωρινής

Αποθήκευσης, Διαλογής και Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), σε ιδιόκτητη έκταση του Καλάργυρου Ιωάννη

2. Αιτήματα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης