ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

19 Νοεμβρίου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις22Νοεμβρίου2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αντιπάρου έτους 2022

2. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Αναπροσαρμογή ή μη τελών – φόρων Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2022»

3. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2022»

4. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών ύδρευσης και Αποχέτευσης για το έτος 2022».

5. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Λήψη απόφασης αναφορικά με την μείωση δημοτικών φόρων και τελών των ευπαθών ομάδων για το έτος 2022»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης