9 Νοεμβρίου, 2021
Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Αντιπάρου, στις 11 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για

συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 4ης αναμόρφωσης

προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αντιπάρου

2. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση Βεβαίωσης Χωροθέτησης Μονάδας Προσωρινής

Αποθήκευσης, Διαλογής και Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), σε ιδιόκτητη έκταση του Καλάργυρου Ιωάννη

3. Επικύρωση ΑΟΕ σχετικά με αίτημα πολίτη

4. Αίτημα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης