ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

26 Οκτωβρίου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις29 Οκτωβρίου2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ορισμός μελών για αναμόρφωση σχολικού συμβουλίου
  2. Έγκριση υπαγωγής επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 Ν. 429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης