ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

28 Αυγούστου, 2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ) 

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις31Αυγούστου2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπαρ. 57/2021 για έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021

2.  Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπαρ. 58/2021 για έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021

3. Έγκριση υπαγωγής επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 Ν. 429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων

4. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων 

5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση άδειας εκσκαφής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης