ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-ΠΝΠ

12 Ιουλίου, 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ) 

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 19 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.  Λήψη γνωμοδότησης για την ίδρυση τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου

2. Λήψη γνωμοδότησης για την ίδρυση τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, και καθορισμός πενθήμερης εβδομάδας εργασίας από Τρίτη έως Σάββατο διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου και αντίστοιχης επταήμερης απασχόλησης του προσωπικού

4. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων 

5. Αίτημα κ. Μαριάνου Ιωάννη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης