Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

2 Ιουλίου, 2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ) 

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στιςΙουλίου2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης