ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

25 Ιουνίου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις29Ιουνίου2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 2ηςαναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
  2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις)
  3. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Αντιπάρου με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»
  4. Αίτημα κ. Μαριάνου Ιωάννη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης