ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

5 Ιουνίου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 10 Ιουνίου 2021, ημέραΠέμπτηκαι ώρα 7.00μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής άχρηστου υλικού

3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στην “Κ/Ξ Κτηματολόγιο Κυκλάδων”

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες

επιχειρήσεις)

5. Αιτήματα πολιτών για υδροδότηση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης