ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

9 Απριλίου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις13 Απριλίου2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση της υπ αρ. 23/02-04-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2021»

2. Επικύρωση της υπ αρ. 24/02-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αντιπάρου»

3. Λήψη απόφασης: α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Πάρου, Αμοργού & Αντιπάρου     β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Πάρου, Αμοργού & Αντιπάρου, γ) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας,     δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Αντιπάρου στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, και     ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες

4. Αιτήματα πολιτών για ύδρευση

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος σχετικά με κοπή δένδρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης