ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

26 Ιανουαρίου, 2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ) 

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 29 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αντιπάρου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή

   της παρ.2γ άρθρο 43 του Ν.4194/13 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του άρθρου

   60 του Ν.4370/16, για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Αντιπάρου

2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας COSMOTE για χορήγηση άδειας για εργασίες εκσκαφών για άρση καλωδιακών βλαβών για το έτος 2021

3. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Αντιπάρου

4. Ορισμός επιτροπής ετήσιας κατάρτισης μητρώου αρρένων δήμου Αντιπάρου

5. Έγκριση υπαγωγής επιχείρησης στη διάταξη  του άρθρου 5 Ν. 429/76 «περί εποχικότητας επιχειρήσεων»

6. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης