ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

14 Δεκεμβρίου, 2020

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που

θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 18/12/2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για

τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα

με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1 Ο : «Αποδοχή ποσού για την έκτακτη επιχορήγηση ποσού για την «Κάλυψη

έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του

κορονοϊού COVID -19.

ΘΕΜΑ 2 Ο : «Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην 1 η πρόσκληση του

προγράμματος New Energy Solutions Optimized for Islands ( NESOI)»

ΘΕΜΑ 3 Ο : «Αιτήματα Ύδρευσης»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος