Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 09-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ στην αίθουσα ΚΑΛΟΥΔΑ

6 Δεκεμβρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                           Ημερ. 05-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                          Αρ.Πρωτ: 4456
           Τ.Κ 84007
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 09-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ στην αίθουσα ΚΑΛΟΥΔΑ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1). Σύναψη σύμβασης Δ. Αντιπάρου και της εταιρείας Ε.ΠΑΤΕΛΗ-Μ.ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε. για τα οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ)

2) Αίτημα της κας WILL KAY  (PAROS DANCE SCHOOL) για παραχώρηση αίθουσας Καλουδά.

3) Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4)Μετακινήσεις Δημάρχου και Συμβούλου Δημάρχου.

5)Κατανομή επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Αντιπάρου για λειτουργικές ανάγκες σχολείων σε εκτέλεση της υπ αριθ. 46701/2013 χρηματικής εντολής του Υπ. Εσωτερικών.

6)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια δομικών υλικών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

7)Προγραμματισμός συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις για το 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ