ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» » (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν. 4635/2019 και άρθρο 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 -ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) – επανάληψη Συνεδρίασης (εξ’ αναβολής) λόγω έλλειψης απαρτίας

21 Ιουνίου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» » (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν. 4635/2019 και άρθρο 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 -ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) – επανάληψη

Συνεδρίασης (εξ’ αναβολής) λόγω έλλειψης απαρτίας

Μετά την ματαίωση της κατά την 11η Ιουνίου 2020 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του 

Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1601/6-6-2020 πρόσκληση συνεδρίασης,

επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση 

και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης πρόσκλησης, ήτοι: 

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020

2. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους 

έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και έγκριση διενέργειας 

φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας στο Δήμο Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης