Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 22-10-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα .

18 Οκτωβρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ημερ. 18-10-2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αρ.Πρωτ: 3883
Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 22-10-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ψήφιση – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ