Σας προσκαλούμε στη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , σήμερα 09-10-2013 και ώρα 20:00 στην αίθουσα Καλουδά .

10 Οκτωβρίου, 2013

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ               Ημερ. 09-10-2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                           Αρ.Πρωτ: 3783
           Τ.Κ 84007
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   ΕΚΤΑΚΤΗΣ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , σήμερα 09-10-2013 και ώρα 20:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ανάθεση σε δικηγόρο για τη δικάσιμο του Τριαντάφυλλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Αντιπάρου με θέμα «τη διεκδίκηση ακινήτων στο Σπήλαιο Αντιπάρου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ