ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν. 4635/2019 και άρθρο 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 -ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)

15 Μαΐου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν. 4635/2019 και άρθρο 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 -ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)

Καλείσθε σε διά περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 19η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και κατ’ εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα µε τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 10 του υπ’ αρ’ 55 ΦΕΚ της 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η επικοινωνία για τοποθέτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  στα [email protected] και [email protected], μέσω τηλεφώνου στη Γραμματεία του Δ.Σ. στα τηλέφωνα 2284061570 και 2284028261, ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 2284061218, μέχρι την ορισθείσα ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, προκειμένου  να διεκπεραιωθεί η ληφθείσα απόφαση, η   οποία θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο  σε επόμενη τακτική συνεδρίαση.

1. Αποδοχή ποσού 229.000€ από την κατανομή ποσού ύψους 24.300.000,00€ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»

2. Αποδοχή ποσού 3.019,25€ του προγράμματος της Ε.Ε. -AQUA NES HORIZON 2020 EASME

3. 2η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αντιπάρου έτους 2020

4. Σύναψη συνεργασίας του Δήμου Αντιπάρου με την εταιρεία RECYCOM για το σύστημα «ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων» και την εφαρμογή του στο Δήμο Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης