Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Παρασκευή 09/08/2013 και ώρα 19:30 μ.μ σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου.

6 Αυγούστου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ               Ημερ. 02/08/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                          Αρ.Πρωτ: 2805
           Τ.Κ 84007 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Παρασκευή  09/08/2013 και ώρα 19:30 μ.μ σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1)Αιτήματα πολιτών για θέματα ύδρευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ