Σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 15/11/2011 και ώρα 18.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά

10 Νοεμβρίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                            Ημερ. 09/11/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                            Αρ.Πρωτ: .4558

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη  15/11/2011 και ώρα 18.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αντιπάρου.
  1. Σύσταση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ