ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

17 Δεκεμβρίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 20η
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14.40, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης:
1) Λήψη απόφασης για την ακύρωση της Προγραμματικής Σύμβασης με την
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση
μονάδας αφαλάτωσης Δ. Αντιπάρου» και έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης με το Δήμο Τρικκαίων στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δ. Αντιπάρου»
2) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
για την υποβολή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου 2014-2020 της
πράξης «Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δ. Αντιπάρου»
3) Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ν. Αιγαίου 2014-2020 της πράξης «Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δ.
Αντιπάρου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης