ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 

17 Δεκεμβρίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 20η
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14.20, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης