Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Τρίτη 26/02/2013 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά.

22 Φεβρουαρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     Ημερ. 22/02/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 453

           Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Τρίτη 26/02/2013 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου έτους 2013.
  1. Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.)
  1. Λήψη απόφασης για την διενέργεια προμηθειών οικονομικού έτους 2013.
  1. Διοργάνωση εκδήλωσης 25ης Μαρτίου.
  1. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχου.
  1. Ανανέωση ετήσιων συνδρομών σε εφημερίδες για το έτος 2013.
  1. Κατανομή επιχορηγήσεων Σχολικών επιτροπών Δήμου Αντιπάρου για συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (Β και Γ κατανομή έτους 2012) και λειτουργικών δαπανών.
  1. Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ