ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

9 Ιουνίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέραΠέμπτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Αντιπάρου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» Α’ Φάση και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της δήλωσης προσχώρησης

2.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου (1ου ΑΠΕ) «Κατασκευή Χώρου Στάθμευσης Δήμου Αντιπάρου»

3.      Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου, για την εκπόνηση μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Αντιπάρου» και διάθεσης προσωπικού για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

4.      Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις Οδικού Δικτύου Οικισμού Αντιπάρου»

5.      Αιτήσεις παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων

6.      Αιτήματα ύδρευσης

7.      Λήψη απόφασης στο αίτημα της Εταιρείας «Οικονομίδης – Μαριάνου Θαλάσσιες Δραστηριότητες Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ANTIPAROS SEAACTIVITIES»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης