Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Tρίτη 04-12-2012 και ώρα 15:00 στην αίθουσα Καλουδά .

30 Νοεμβρίου, 2012

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     Ημερ .29-11-2012

    ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 4269

             Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Tρίτη 04-12-2012 και ώρα 15:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2011 Δήμου Αντιπάρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Φαρούπος