Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 26-10-2012 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Καλουδά.

23 Οκτωβρίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Ημερ. 19/10/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                Αρ.Πρωτ: 3906
           Τ.Κ 84007 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 26-10-2012 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου με σκοπό την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Αντιπάρου.

2. Αποδοχή δωρεάς ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος  ISUZU χωρητικότητας 2-2,5 τόνους.

3. Αποδοχή μελέτης ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Αντιπάρου.

4. Έγκριση α΄ φάσης ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αντιπάρου.

5. Έγκριση αμοιβής Προέδρου και αμοιβής συνεδριάσεων Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου ( Κ.Ε.Δ.Α).

6. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου , αιρετών και συμβούλου.

7. Διοργάνωση εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίου.

8. Έκδοση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου β΄  εξαμήνου 2011 έως α΄ εξαμήνου 2012.

9. Αποδοχή τέλους μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

11. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού.

12. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές ανάγκες.

13. Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου και διάθεση αδειών τύπου Α΄ για το ημερολογιακό έτος 2013.

14. Λήψη απόφασης για την προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

15. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αναστολή λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Φαρούπος