ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

18 Ιανουαρίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 22η του μηνόςΙανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.                  Λήψη απόφασης για προγραμματική σύμβαση (άρθρο 179 του Ν. 4555/2018) μεταξύ της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και του Δήμου Αντιπάρου για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Αντιπάρου»

2.                  Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β’/27-08-2018) και ισχύει

3.                  Λήψη απόφασης για σύμβαση συνεργασίας του Δήμου με το Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» για την οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο

4.                  Ορισμός Διατάκτη μετά του αναπληρωτή αυτού για την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) έτους 2019 σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016

5.                  Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας εργασιών για άρση καλωδίων μετά από αίτημα του ΟΤΕ

6.                  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (άρθρο 221, παράγρ. 11β)

7.                  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (άρθρο 221, παράγρ. 11δ)

8.                  Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας μέχρι 5869,41 €

9.                  Ορισμός επιτροπής ετήσιας κατάρτισης μητρώου αρρένων δήμου Αντιπάρου

10.              Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Αντιπάρου

11.              Έγκριση μετακινήσεως Δημάρχου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης