ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

10 Δεκεμβρίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αντιπάρου

2.Έγκριση Δ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης «Επιχορήγησης μελετών ωρίμανσης έργων του Δήμου Αντιπάρου» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

4. Αίτημα τρίμηνης παράτασης σύμβασης κ. Καραπάνου Κωνσταντίνου εκ μέρους της  εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.»

5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης που αφορά «το δικαστικό ή/ και εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης ή μη που αφορά την υπόθεση της από 10/12/2013 με ΑΚΔ 11/2014 αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου των μηχανικών α) Ευάγγελου Γλύνη και β) Γρηγορίου Τυπάδη κατά του Δήμου Αντιπάρου, η οποία έγινε δεκτή σε πρώτο βαθμό και εκδόθηκε η υπ αρ. 69ΤΜ/2016 Απόφαση και κατόπιν άσκησης εφέσεως από τον εναγόμενο Δήμο Αντιπάρου εκδόθηκε η υπ αρ. 123/2018 τελεσίδικη Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Σύρου» της κ. Καρανικόλα Αλεξίας

6. Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6434.002 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για το πρόγραμμα E.E-AQUA NES H2020 EASME»

7. Αίτημα παράτασης σύμβασης εκτέλεσης έργου κ. Δρίβα Γεράσιμου εκ μέρους της εταιρείας «ΔΡΙΒΑΣ Γ .– ΑΡΚΟΥΔΗΣ Ε. Ο.Ε.»

8. Αίτημα παράτασης σύμβασης με αρ. πρωτ. 1846/19-06-2018 κ. Σκανδάλη Κωνσταντίνου εκ μέρους της εταιρείας«Σκανδάλης Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.»

8. Έγκριση ή μη της σύμβασης παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα υπαίθριου χώρου

9. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης