Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

1 Οκτωβρίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 4η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 30-6262.002 Οικονομικού Έτους 2018 με τίτλο «Συντήρηση δρόμων»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αντιπάρου»

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης χρόνου παράδοσης εξοπλισμού

Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης