Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Τετάρτη 11-07-2012 και ώρα 20.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

10 Ιουλίου, 2012

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ                                  Ημερ.10/07/2012

              ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                         Αρ.Πρωτ.2764

                       Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Τετάρτη 11-07-2012 και ώρα 20.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Μισθώσεις παραλιών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ