Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου τη Δευτέρα 25/06/2012 και ώρα 19.30 στην αίθουσα Καλουδά

21 Ιουνίου, 2012

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                     Ημερ. 21/06/2012

       ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                           Αρ.Πρωτ: 2441

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου τη Δευτέρα 25/06/2012 και ώρα 19.30 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση συλλογής του Λαογραφικού μουσείου  ΑΝΘΕΜΙΟΝ.

2.      Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

3.      Δαπάνες διεξαγωγής Αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για το μήνα Ιούλιο.

4.      Έξοδα φιλοξενίας για την μουσική εκδήλωση «αφιέρωμα στον ποιητή Γκάτσο» στα στενά του Κάστρου.

5.      Δαπάνες και έξοδα φιλοξενίας για την εκδήλωση «ομίλου Φουσκωτών» από την νήσο Κρήτη.

6.      Δαπάνες και έξοδα φιλοξενίας για την εκδήλωση των μηχανών HARLEY.

7.      Επιχορήγηση Σχολικών επιτροπών .

8.      Μετακινήσεις συμβούλου.

9.      Επικύρωση δαπανών διεξαγωγής Βουλευτικών Εκλογών.

10.  Μισθώσεις παραλιών.

11. Επικύρωση απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Διοργάνωση Εκδηλώσεων 2012.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ